หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายมนูญ บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง


 
นางธันยาภรณ์ จตุรโยธิน
รองปลัด อบต.หนองขาหย่าง
โทร : 09-7057-3946
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวดาวฤทัย เกตุศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-3214-0450


นางสุธินันท์ ประกอบธัญญะศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
08-1727-6684


นายนเรศน์ รัตนวราหะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-5877-2119


นายจตุพล บุตรสิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 09-0934-7496